تاريخ روز : سه شنبه 26 شهریور 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحو ورود به سامانه پرتال سهامداران:

سهامداران محترم جهت ورود به پرتال نام کاربری: کد بورسی و رمز عبور: شماره شناسنامه است.

به عنوان نمونه: اگر کد بورسی سیم12345 و شماره شناسنامه 7777 باشد.

نام کاربری : سیم12345 و رمز عبور : 7777 خواهد بود.